COVID19 y Atención Primaria

Albert Lee, Wiliam Wong (2003) Primary care during the SARS outbreak, British Journal of General Practice 53(494), p. 733

Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James Rubin (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence, The Lancet 395(10227), p. 912-920, Elsevier Ltd, url, doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Catherine Dunlop, Amanda Howe, Donald Li, Luke N Allen (2020) The coronavirus outbreak: the central role of primary care in emergency preparedness and response, BJGP Open, p. bjgpopen20X101041, Royal College of General Practitioners, doi:10.3399/bjgpopen20x101041

Trisha Greenhalgh, Gerald Choon Huat Koh, Josip Car (2020) Covid-19: a remote assessment in primary care, BMJ, p. m1182, url, doi:10.1136/bmj.m1182

Bob Mash (2020) Primary care management of the coronavirus (COVID-19)., South African family practice : official journal of the South African Academy of Family Practice/Primary Care 62(1), p. e1-e4, pubmed, doi:10.4102/safp.v62i1.5115

Simon De Lusignan, Jienchi Dorward, Ana Correa, Nicholas Jones, Oluwafunmi Akinyemi, Gayatri Amirthalingam, Nick Andrews, Rachel Byford, Gavin Dabrera, Alex Elliot, Joanna Ellis, Filipa Ferreira, Jamie Lopez Bernal, Cecilia Okusi, Mary Ramsay, Julian Sherlock, Gillian Smith, John Williams, Gary Howsam, Maria Zambon, Mark Joy, F D Richard Hobbs (2020) Articles Risk factors for SARS-CoV-2 among patients in the Oxford Royal College of General Practitioners Research and Surveillance Centre primary care network : a cross-sectional study, The Lancet Infectious Diseases 3099(20), The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license, url, doi:10.1016/S1473-3099(20)30371-6

Documentos de trabajo y protocolos

Ministerio de Sandad (2020) Documento técnico Manejo en atención primaria del COVID-19, p. 1-10, url

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España (2020) Actualización nº 30. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19), p. 2-6, pdf

() Situación de COVID-19 en España., url

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España (2020) Información Científico Técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19(4 de abril), url

Rtve.es (2020) Sanidad reconoce que en Madrid y País Vasco se está dando "transmisión comunitaria" del coronavirus, url

() 2019-Nuevo Coronavirus | Comunidad de Madrid, url

World Health Organization (2020) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) , pdf

() COVID-19. Reorganización de la asistencia. Comunicados | Comunidad de Madrid, url

Ensayos clínicos farmacológicos

Bin Cao, Yeming Wang, Danning Wen, Wen Liu, Jingli Wang, Guohui Fan, Lianguo Ruan, Bin Song, Yanping Cai, Ming Wei, Xingwang Li, Jiaan Xia, Nanshan Chen, Jie Xiang, Ting Yu, Tao Bai, Xuelei Xie, Li Zhang, Caihong Li, Ye Yuan, Hua Chen, Huadong Li, Hanping Huang, Shengjing Tu, Fengyun Gong, Ying Liu, Yuan Wei, Chongya Dong, Fei Zhou, Xiaoying Gu, Jiuyang Xu, Zhibo Liu, Yi Zhang, Hui Li, Lianhan Shang, Ke Wang, Kunxia Li, Xia Zhou, Xuan Dong, Zhaohui Qu, Sixia Lu, Xujuan Hu, Shunan Ruan, Shanshan Luo, Jing Wu, Lu Peng, Fang Cheng, Lihong Pan, Jun Zou, Chunmin Jia, Juan Wang, Xia Liu, Shuzhen Wang, Xudong Wu, Qin Ge, Jing He, Haiyan Zhan, Fang Qiu, Li Guo, Chaolin Huang, Thomas Jaki, Frederick G Hayden, Peter W Horby, Dingyu Zhang, Chen Wang (2020) A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19., The New England journal of medicine, p. 1-13, pubmed, doi:10.1056/NEJMoa2001282

Series de casos, críticos, hospitalizados y autopsias

Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao (2020) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study., Lancet (London, England) 6736(20), p. 1-9, pubmed, doi:10.1016/S0140-6736(20)30566-3

Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui, Bin Du, Lan-Juan Li, Guang Zeng, Kwok-Yung Yuen, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang, Ping-Yan Chen, Jie Xiang, Shi-Yue Li, Jin-Lin Wang, Zi-Jing Liang, Yi-Xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-Hua Hu, Peng Peng, Jian-Ming Wang, Ji-Yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-Jian Zheng, Shao-Qin Qiu, Jie Luo, Chang-Jiang Ye, Shao-Yong Zhu, Nan-Shan Zhong, China Medical Treatment Expert Group for Covid-19 (2020) Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China., The New England journal of medicine, p. 1-13, pubmed, doi:10.1056/NEJMoa2002032

Huaiyu Tian, Yonghong Liu, Yidan Li, Chieh-Hsi Wu, Bin Chen, Moritz U. G. Kraemer, Bingying Li, Jun Cai, Bo Xu, Qiqi Yang, Ben Wang, Peng Yang, Yujun Cui, Yimeng Song, Pai Zheng, Quanyi Wang, Ottar N. Bjornstad, Ruifu Yang, Bryan T. Grenfell, Oliver G. Pybus, Christopher Dye (2020) An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China, Science 368(6491), p. 638-642, url, doi:10.1126/science.abb6105

Chaomin Wu, Xiaoyan Chen, Yanping Cai, Jia’an Xia, Xing Zhou, Sha Xu, Hanping Huang, Li Zhang, Xia Zhou, Chunling Du, Yuye Zhang, Juan Song, Sijiao Wang, Yencheng Chao, Zeyong Yang, Jie Xu, Xin Zhou, Dechang Chen, Weining Xiong, Lei Xu, Feng Zhou, Jinjun Jiang, Chunxue Bai, Junhua Zheng, Yuanlin Song (2020) Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China, JAMA Internal Medicine, American Medical Association, url, doi:10.1001/jamainternmed.2020.0994

Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao (2020) Articles Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study, www.thelancet.com 395, url, doi:10.1016/S0140-6736(20)30566-3

Xiaobing Wang, Jun Fang, Yue Zhu, Liping Chen, Feng Ding, Rui Zhou, Liuqing Ge, Fan Wang, Qian Chen, Yongxi Zhang, Qiu Zhao (2020) Clinical characteristics of non-critically ill patients with novel coronavirus infection (COVID-19) in a Fangcang Hospital, url, doi:10.1016/j.cmi.2020.03.032

Chaoqun Ma, Jiawei Gu, Pan Hou, Liang Zhang, Yuan Bai, Zhifu Guo, Hong Wu, Bili Zhang, Pan Li, Xianxian Zhao, medRxiv preprint () Incidence, clinical characteristics and prognostic factor of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis Running title: Predictors of clinical prognosis of COVID-19, url, doi:10.1101/2020.03.17.20037572

Authors Luca Carsana, Aurelio Sonzogni, Ahmed Nasr, Roberta Simona Rossi, Alessandro Pellegrinelli, Pietro Zerbi, Roberto Rech, Riccardo Colombo, Spinello Antinori, Mario Corbellino, Massimo Galli, Emanuele Catena, Antonella Tosoni, Andrea Gianatti, Manuela Nebuloni () Pulmonary post-mortem findings in a large series of COVID-19 cases from Northern Italy, url, doi:10.1101/2020.04.19.20054262